Midway säljer Sävsjö Trähus

Midway har idag tecknat avtal om att sälja Sävsjö Trähus AB till ett av dess VD ägt bolag. Eftersom försäljningen sker till bolagets VD måste affären, i enlighet med reglerna i 16 kap aktiebolagslagen (”Leo-lagen”), godkännas av bolagsstämman i Midway Holding AB. Kallelse till en extra bolagsstämma kommer därför att ske inom kort.

Sävsjö Trähus omsatte 88 Mkr under 2013 med ett resultat före skatt på -3,6 Mkr. Försäljningen sker till bokfört värde varför den inte leder till någon resultateffekt. Koncernens balansräkning minskar med ca 20 Mkr vilket förbättrar koncernens soliditet per den 30 juni med 0,5 %-enheter.

Malmö den 19 augusti 2014
Midway Holding AB (publ

  
Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 – 30 24 01 eller 0705 – 95 21 95.

Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 augusti 2014 kl. 13:10.

Nedladdningsbara dokument

» PDF