Midway Holding vidtar försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020

Med anledning av den fortsätta smittspridningen av Coronaviruset, vidtar Midway Holding försiktighetsåtgärder för att begränsa omfattningen och längden av årsstämman 2020, samt antalet personer som deltar personligen. Det kommer endast att hållas ett komprimerat VD-anförande och presentationen av förslag till beslut kommer att minimeras. Närvaro av styrelseledamöter kommer att begränsas. I samband med årsstämman kommer det inte heller att erbjudas någon förtäring och stämman avslutas omedelbart efter att de obligatoriska punkterna på dagordningen har avhandlats. Frågor på stämman kommer att fokusera på de agendapunkter som finns i kallelsen.

För att undvika risk för smittspridning uppmanas aktieägare att rösta via ombud. Fullmaktsformulär går att finna på Midways hemsida. Fullmakten ställs förslagsvis ut till stämmans ordförande eller annan person som aktieägaren vet kommer närvara på årsstämman. Fullmakten bör även kombineras med en röstinstruktion så att ombudet vet hur denne ska rösta vid de olika beslutspunkterna på årsstämman.

Deltagare, som ändå vill delta på plats, uppmanas att undvika nära kontakt med andra deltagare i gemensamma utrymmen samt att sprida ut sig i lokalen.

Midway Holdings årsstämma kommer, i enlighet med tidigare offentliggjord kallelse, att hållas onsdagen den 22 april klockan 16.00 på Börshuset, Skeppsbron 2 i Malmö. Midway Holding följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att publicera uppdaterad information på hemsidan inför årsstämman.

Malmö i april 2020
Styrelsen för Midway Holding AB (publ)

För mer information kontakta gärna:
Sverker Lindberg
VD, Midway Holding AB (publ)
040 – 30 12 10
sverker.lindberg@midwayholding.se