MIDWAY HOLDING: Delårsrapport april-juni 2019 – Midway Holding AB (publ)

Andra kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 225 (222) Mkr.
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 22 (28) Mkr. Justerat rörelseresultat uppgick till 22 (26) Mkr.
 • Nettoresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 13 (20) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10 (38) Mkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,49 (0,84) kr.
 • Den 31 maj avyttrades dotterbolaget Gustaf E Bil AB och redovisas, inklusive realisationsförlust uppgående till -20 Mkr, som avvecklad verksamhet.

Januari – juni 2019

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 455 (406) Mkr.
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 49 (41) Mkr. Justerat rörelseresultat uppgick till 49 (41) Mkr.
 • Nettoresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 38 (33) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21 (89) Mkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 1,46 (1,34) kr.
 • Midway tillämpar från den 1 januari 2019 den nya redovisningsstandarden IFRS 16 avseende leasingavtal, jämförelsetalen för 2018 har inte räknats om. IFRS 16 har haft en positiv påverkan på rörelseresultatet med cirka 1 Mkr och soliditeten har minskat från 55% till 51

Finansiellt sammandrag 2019 2018 2019 2018
Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2
Nettoomsättning 225 222 455 406
Justerat rörelseresultat 22 26 49 41
Rörelseresultat 22 28 49 41
Resultat före skatt  19 26 50 41
Nettoresultat, kvarvarande verksamhet 13 20 38 33
Nettoresultat, avvecklad verksamhet -20 0 -17 0
Nettoresultat, total verksamhet -7 20 21 33

Rörelsemarginal, % 9,7 12,6 10,7 10,0
Resultat per aktie, kvarvarande 0,49 0,84 1,46 1,34
verksamhet
Resultat per aktie efter full 0,49 0,75 1,44 1,22
konvertering, kvarvarande verksamhet
Kassaflöde från den löpande 0,37 1,55 0,81 3,63
verksamheten per aktie, kvarvarande
verksamhet
Totalt kassaflöde per aktie, total -1,32 -0,41 -1,89 -0,41
verksamhet

Frågor avseende denna rapport besvaras av:
Sverker Lindberg, VD, sverker.lindberg@midwayholding.se,040-30 12 10
Rikard Fransson, CFO, rikard.fransson@midwayholding.se,040-30 12 10

Denna information är sådan som Midway Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16/7 2019 kl. 12.00 CET.

Nedladdningsbara dokument

» PDF