Midway Holding ABs årsstämma 2022

Midway Holding AB (publ) har i dag hållit årsstämma.

Stämman fastställde årsredovisningen, inkluderande resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021, och beslöt att de disponibla medlen – i enlighet med styrelsens förslag – ska disponeras så att utdelning lämnas med 75 öre per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 2 maj 2022, med beräknad utbetalning den 5 maj 2022.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Pihl, Anders Bergstrand, Svante Nilo Bengtsson, Anna Söderblom och Susanne Persson. Lennart Pihl omvaldes till styrelsens ordförande. Stämman beslöt att styrelsearvode ska utgå med 1 030 000 kronor, att fördelas med 375 000 kronor till styrelsens ordförande, med 100 000 kronor till Anders Bergstrand och med 175 000 kronor till styrelsens övriga ledamöter samt med 30 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Auktoriserad revisor Richard Peters kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert. Allt i enlighet med valberedningens förslag.

Till ledamöter av Midways valberedning omvaldes, i enlighet med förslag från aktieägaren Tibia Konsult AB, Jan Bengtsson, Anders Bergstrand samt Johnas Lindblom.

Stämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Stämman beslöt vidare om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslöt slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Midway Holding genom utgivande av högst 500 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 500 000 B-aktier i bolaget under perioden 1 maj 2025 till och med 30 juni 2025 till en teckningskurs motsvarande 135 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktien under de fem handelsdagar som följer omedelbart efter årsstämman 2022.

För mer information kontakta gärna:
Sverker Lindberg, 040 – 30 12 10
VD, Midway Holding AB (publ)
sverker.lindberg@midwayholding.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 17.30 CEST.

Nedladdningsbara dokument