MIDWAY HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2014

Rapportperioden januari – september

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 764 Mkr (1 740 Mkr).
 • Resultatet före skatt uppgick till -27 Mkr (-2 Mkr).
 • Resultat före omstrukturering och före skatt 21 Mkr (6 Mkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -30 Mkr (-5 Mkr).
 • Vinst per aktie uppgick till -1,21 kr (-0,25 kr).
 • Vinst per aktie, efter full konvertering, uppgick till -1,21 kr .
 • Beslut har fattats om att avveckla Sigarths verksamhet i Turkiet samt Normann Olsens svenska verksamhet. För att täcka kostnader för detta samt kostnader förövriga pågående förändringar inom koncernen har Q3 belastats med reserveringar på sammanlagt -54 Mkr varav nedskrivning av goodwill -10 Mkr. I omstruktureringsnettot på -48 Mkr ingår 6 Mkr hänförliga till reavinst från Gustaf E Bils försäljning av verksamheten i Borås.

Rapportperioden juli – september

 • Nettoomsättningen uppgick till 532 Mkr (515 Mkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till -44 Mkr (-7 Mkr)
 • Resultat före omstrukturering och före skatt 4 Mkr (1 Mkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -42 Mkr (-7 Mkr)
 • Vinst per aktie uppgick till -1,71 kr (-0,35 kr)
 • Vinst per aktie, efter full konvertering, uppgick till -1,71 kr
 • Teknikföretagens rörelseresultat uppgick till 5 Mkr (2 Mkr)
 • Handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 6 Mkr (3 Mkr)

     juli – september januari – september
Mkr 2014 2013 2014 2013
Nettoomsättning 532 515 1 764 1 740

Rörelseresultat -41 -6 -26 1

Rörelseresultat 7 2 22 9
före
omstrukturering
– i % av 1,3 0,4 1,2 0,5
omsättningen

Resultat före -44 -7 -27 -2
skatt

Resultat före 4 1 21 6
skatt och
omstrukturering

Periodens -42 -7 -30 -5
resultat

Vinst per aktie -1,71 -0,35 -1,21 -0,25
före
konvertering
Vinst per aktie -1,71 — -1,21 —
efter full
konvertering

Eget kapital
per aktie
– före — — 18,84 20,53
konvertering
– efter full — — 19,01 —
konvertering

Nedladdningsbara dokument

» PDF