MIDWAY HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2014

Rapportperioden januari – mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 595 Mkr (549 Mkr)
  • Resultatet före skatt uppgick till 6 Mkr (-15 Mkr)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 4 Mkr (-13 Mkr)
  • Vinst per aktie uppgick till 0,17 kr (-0,53 kr)
  • Resultatförbättringen är främst hänförlig till Haki, Sigarth, FAS och Gustaf E Bil
  • Styrelsen har föreslagit dagens årsstämma att fatta beslut om att ta upp ett femårigt konvertibelt förlagslån på 98 Mkr med 6 % ränta och en konverteringskurs på 20 kr. Bolagets större ägare, styrelse och företagsledning har förbundit sig att teckna sina andelar vilka utgör 57 Mkr. Information om årsstämmans beslut kommer att lämnas senare under dagen.

januari   –    mars
Mkr 2014 2013

Nettoomsättning 595 549
Rörelseresultat 5 -10
– i % av omsättningen 0,8 neg
Resultat före skatt 6 -15
– i % av omsättningen 1,0 neg
Periodens resultat 4 -13
Vinst per aktie 0,17 -0,53
Eget kapital per aktie 20,25 20,20

Nedladdningsbara dokument

» PDF