Kallelse till extra bolagsstämma i Midway Holding AB

Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 26 september 2014 kl 11.00 i bolagets lokaler, Gustav Adolfs Torg 47, Malmö.

Av kallelsen till bolagsstämman framgår att Midway har ingått avtal med AB Investment Ulf Gustafsson i Småland under namnändring till Lundasjön Förvaltning AB (som ägs av Sävsjö Trähus AB:s VD Peter Björk) beträffande överlåtelse av samtliga aktier i Sävsjö Trähus AB för en köpeskilling som motsvarar Sävsjö Trähus AB:s eget kapital per den 31 augusti 2014.

Avtalet är villkorat av att överlåtelsen godkänns av Midways bolagsstämma i enlighet med bestämmelserna i 16 kap aktiebolagslagen. Midways styrelse har upprättat en särskild redogörelse med anledning av den tänkta överlåtelsen.

Kallelsen återfinns på bolagets hemsida www.midwayholding.se. Att kallelse skett kommer att annonseras i Svenska Dagbladet den 29 augusti 2014 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den 29 augusti 2014.

 
Kallelse till extra bolagsstämma

  
Midway Holding AB (publ)

Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 26 september 2014 kl 11.00 i bolagets lokaler, Gustav Adolfs Torg 47, Malmö.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena lördagen den 20 september 2014, dels senast måndagen den 22 september 2014 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd lördagen den 20 september 2014. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till midway@midwayholding.se,skriftligen under adress Midway Holding AB, Gustav Adolfs Torg 47, 211 39 Malmö, per telefax 040 – 30 13 11 eller per telefon 040 – 30 12 10. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisations­nummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålles på bolagets webbplats www.midwayholding.se

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av överlåtelse av samtliga aktier i Sävsjö Trähus AB
8. Avslutning

Överlåtelse av samtliga aktier i Sävsjö Trähus AB (punkt 7)
  
Midway Holding AB ("Midway") äger genom dotterbolaget Handels & Industri AB Altona samtliga aktier i Sävsjö Trähus AB. Midway har ingått avtal med AB Investment Ulf Gustafsson i Småland under namnändring till Lundasjön Förvaltning AB (som ägs av Sävsjö Trähus AB:s VD Peter Björk) beträffande överlåtelse av samtliga aktier i Sävsjö Trähus AB för en köpeskilling som motsvarar Sävsjö Trähus AB:s eget kapital per den 31 augusti 2014.

Avtalet är villkorat av att överlåtelsen godkänns av Midways bolagsstämma i enlighet med bestämmelserna i 16 kap aktiebolagslagen. Midways styrelse har upprättat en särskild redogörelse med anledning av den tänkta överlåtelsen.

Dokumentation m m

Styrelsens ovan nämnda redogörelse hålls tillgänglig hos bolaget och på dess hemsida, www.midwayholding.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

  
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

I Midway Holding AB finns totalt 24 507 792 aktier, varav 8 438 563 A-aktier och 16 069 229 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 100 454 859 röster.

  
Malmö i augusti 2014

 
Styrelsen för Midway Holding AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, tel 040 – 30 24 01 eller 0705 – 95 21 95.
  

Denna information lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2014 kl 14:15.

Nedladdningsbara dokument

» PDF