Kallelse till extra bolagsstämma i Midway Holding AB (publ)

Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 12 december 2023 kl. 15:00 på High Court, Gamla Hovrätten, Malmöhusvägen 1 i Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 4 december 2023, dels senast onsdagen den 6 december 2023 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 6 december 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs på bolagets hemsida (www.midwayholding.se), genom e-post till midway@midwayholding.se, skriftligen till Midway Holding AB, Norra Vallgatan 70, 211 22 Malmö eller per telefon 040 – 30 12 10. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålles på bolagets webbplats www.midwayholding.se och skickas med post till aktieägare som begär det. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen avseende företagsnamn
8. Stämmans avslutande

Ändring av bolagsordningen avseende företagsnamn (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagets företagsnamn från Midway Holding Aktiebolag till HAKI Safety AB genom ändring av bolagets bolagsordning så att bestämmelsen om företagsnamn (1 §) ska lyda: ”Bolagets företagsnamn skall vara HAKI Safety AB. Bolaget är publikt (publ).”.

Dokumentation m m
Styrelsens förslag till ny bolagsordning hålls tillgängligt hos bolaget och på dess hemsida, www.midwayholding.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

I Midway Holding AB (publ) finns totalt 27 329 136 aktier, varav 9 584 697 A-aktier och 17 744 439 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 113 591 409 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Midway Holding AB (publ) har organisationsnummer 556323-2536 och säte i Malmö.

Malmö i november 2023
Styrelsen för Midway Holding AB (publ)