Delårsrapport januari-mars 2023 – Midway Holding AB (publ)

Första kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen ökade med 26 % till 355 (281) Mkr. Förvärv bidrog med 22%.
  • EBITA minskade med 2 Mkr och uppgick till 34 (36) Mkr.
  • Rörelseresultatet minskade med 3 Mkr och uppgick till 32 (35) Mkr.
  • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 19 (28) Mkr.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 60 (-39) Mkr.
  • Resultat per aktie, före utspädning uppgick till 0,70 (1,02) kr per aktie och efter utspädning till 0,69 (1,01) kr.
  • Verksamheten för NOM Holding / Norgeodesi inkluderas från och med Q1 2023 som del av affärsområdet Safe Access Solutions.

”Ökad omsättning och förbättrat kassaflöde trots utmaningar på vissa marknader”
Sverker Lindberg, VD

Finansiellt sammandrag 2023
Q1
2022
Q1
2022
Q1-Q4
Nettoomsättning 355 281 1 168
Bruttoresultat 112 92 362
EBITA 34 36 84
Rörelseresultat 32 35 102
Resultat före skatt 25 36 92
Nettoresultat 19 28 71
Nettoomsättning, tillväxt % 26,3 60,6 35,3
Bruttomarginal, % 31,5 32,7 31,0
EBITA, % 9,6 12,8 7,2
Rörelsemarginal, % 9,0 12,5 8,7
Resultat per aktie, före utspädning, kr 0,70 1,02 2,60
Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,69 1,01 2,57
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 60 -39 34
Nettoskuld, Mkr 351 177 406
Soliditet, % 42 52 42