Delårsrapport januari-mars 2022 – Midway Holding AB (publ)

Första kvartalet 2022

• Nettoomsättningen ökade med 61 % och uppgick till 281 (175) Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 43 %.
• EBITA ökade med 27 Mkr och uppgick till 36 (9) Mkr.
• Rörelseresultatet ökade med 26 Mkr och uppgick till 35 (9) Mkr.
• Nettoresultatet efter skatt uppgick till 28 (15) Mkr.
• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -39 (1) Mkr.
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,02 (0,55) kr.

"Kraftig ökning av både omsättning och resultat under det första kvartalet"
Sverker Lindberg, VD

Finansiellt sammandrag 2022
Q1
2021
Q1
2021
Q1-Q4
Nettoomsättning 281 175 863
Bruttoresultat 92 53 277
EBITA 36 9 74
Rörelseresultat 35 9 70
Resultat före skatt 36 19 78
Nettoresultat 28 15 58
Nettoomsättning, tillväxt % 60,6 11,5 46,8
Bruttomarginal, % 32,7 30,3 32,1
EBITA, % 12,8 5,1 8,6
Rörelsemarginal, % 12,5 5,1 8,1
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr 1,02 0,55 2,12
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr -1,43 0,04 3,70
Nettoskuld, Mkr 177 186 91
Soliditet, % 52 47 55