Delårsrapport januari-mars 2021 – Midway Holding AB (publ)

Första kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 175 (157) Mkr.
  • Rörelseresultatet uppgick till 9 (2) Mkr.
  • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 15 (-5) Mkr.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 (45) Mkr.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,55 (-0,19) kr.
  • Den 2 mars 2021 förvärvade och tillträdde Midway 100 % av aktierna i Vertemax. Vertemax rapporteras i segment Safe Access Solutions och konsolideras i Midway från den 2 mars.
  • Under det första kvartalet bidrog Vertemax med en omsättning på 15 Mkr samt med ett rörelseresultat på 3 Mkr.
Finansiellt sammandrag
 
2021
Q1
2020
Q1
2020
Q1-Q4
Nettoomsättning  175 157 588
Bruttoresultat 53 47 173
Rörelseresultat 9 2 17
Resultat före skatt 19 -6 -1
Nettoresultat 15 -5 0
Nettoomsättningstillväxt, % 11,5 -31,7 -26,1
Bruttomarginal, % 30,3 29,9 29,4
Rörelsemarginal, % 5,1 1,3 2,9
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr 0,55 -0,19 0,00
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 0,04 1,65 4,32
Nettoskuld, Mkr 186 105 30
Soliditet, % 47 61 70