Delårsrapport april-juni 2023 – Midway Holding AB (publ)

Andra kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen minskade med 5 % till 311 (327) Mkr. Förvärv bidrog med 17 % och organiskt minskade omsättningen med 23 %.
 • EBITA minskade med 6 Mkr och uppgick till 32 (38) Mkr.
 • Rörelseresultatet minskade med 7 Mkr och uppgick till 30 (37) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 25 (27) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17 (6) Mkr.
 • Resultat per aktie, före utspädning uppgick till 0,91 (0,99) kr per aktie och efter utspädning till 0,90 (0,98) kr.

 

Januari – Juni 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 10 % till 666 (608) Mkr. Förvärv bidrog med 20 % och organiskt minskade omsättningen med 12 %.
 • EBITA minskade med 8 Mkr och uppgick till 66 (74) Mkr.
 • Rörelseresultatet minskade med 10 Mkr och uppgick till 62 (72) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 44 (55) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17 (-33) Mkr.
 • Resultat per aktie, före utspädning uppgick till 1,61 (2,01) kr per aktie och efter utspädning till 1,59 (1,99) kr.

 

”Förbättrad bruttomarginal och kostnadsbesparingar motverkar en avvaktande efterfrågan”
Sverker Lindberg, VD

Finansiellt sammandrag 2023
Q2
2022
Q2
2023
Q1-Q2
2022
Q1-Q2
Nettoomsättning 311 327 666 608
Bruttoresultat 111 102 223 194
EBITA 32 38 66 74
Rörelseresultat 30 37 62 72
Resultat före skatt 33 34 58 70
Nettoresultat 25 27 44 55
Nettoomsättning, tillväxt % -4,9 36,8 9,5 46,9
Bruttomarginal, % 35,7 31,3 33,5 31,9
EBITA, % 10,3 11,7 9,9 12,2
Rörelsemarginal, % 9,6 11,3 9,3 11,8
Resultat per aktie, före utspädning, kr 0,91 0,99 1,61 2,01
Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,90 0,98 1,59 1,99
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 17 6 77 -33
Nettoskuld, Mkr 348 200 348 200
Soliditet, % 43 46 43 46