Bokslutskommuniké 2019 – Midway Holding AB (publ)

Fjärde kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 175 (181) Mkr.
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 7 (11) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 7 (5) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 53 (35) Mkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,27 (0,20) kr.
 • Den 19 december förvärvade Midway 100 % av aktierna i det brittiska bolaget Span Access Solutions.

Januari – december 2019

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 796 (768) Mkr.
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 74 (66) Mkr, varav jämförelsestörande poster uppgick till 8 (0) Mkr. Justerat rörelseresultat uppgick till 66 (66) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 61 (47) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt för total verksamhet uppgick till 44 (2) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 96 (149) Mkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 2,30 (1,91) kr.
 • Den 31 maj avyttrades dotterbolaget Gustaf E Bil AB och redovisas, inklusive realisationsförlust uppgående till -20 Mkr, som avvecklad verksamhet.
 • Den 1 juli återbetalade Midway ett konvertibelt lån. Nominellt belopp uppgick till 42 Mkr.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 0,60 (0,50) kr per aktie.

Finansiellt sammandrag 2019 Q4 2018 Q4 2019 Q1-Q4 2018 Q1-Q4
Nettoomsättning 175 181 796 768
Justerat rörelseresultat 7 11 66 66
Rörelseresultat 7 11 74 66
Resultat före skatt 5 6 73 56
Nettoresultat, kvarvarande verksamhet 7 5 61 47
Nettoresultat, avvecklad verksamhet 0 -37 -17 -45
Nettoresultat, total verksamhet 7 -31 44 2
Justerad rörelsemarginal, % 4,0 6,1 8,3 8,6
Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet 0,27 0,20 2,30 1,91
Resultat per aktie efter full konvertering, kvarvarande verksamhet 0,27 0,20 2,30 1,81
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kvarvarande verksamhet 1,94 1,43 3,61 6,08
Totalt kassaflöde per aktie, total verksamhet -0,22 1,18 -2,25 0,86