Valberedningen består av Anders Bergstrand, Jan Bengtson samt Johnas Lindblom.

Information om valberedningen

Valberedningens sammansättning avviker från Kodens krav i det att en majoritet av valberedningens ledamöter inte är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Anders Bergstrand anses därvidlag vara beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen genom att han är styrelseledamot i bolaget. Jan Bengtsson anses också ha en sådan beroendeställning mot bakgrund av att han tidigare var styrelseledamot i bolaget samt att hans son Svante Nilo Bengtsson är styrelseledamot i bolaget. Anledningen till avvikelsen är att det ter sig naturligt att bolagets två största ägare är representerade i valberedningen eftersom de likväl torde ha ett avgörande inflytande över valberedningens sammansättning genom sin röstmajoritet på bolagsstämman.

Vid årsstämman den 21 april 2021 avgick Mats Nilstoft ur Valberedningen och ersattes av Johnas Lindblom.

Kontakt med valberedningen

För aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för frågor eller förslag,
vänligen skicka ett mejl till Midway@midwayholding.se och skriv ”Valberedningen” i ämnesraden.