Midways hållbarhetsarbete

Midways roll ska främst vara att stärka utvecklingen i de företag vi äger vad gäller såväl lönsamhet och medarbetare som hållbarhetsfrågor. Därför styrs hållbarhetsarbetet inom koncernen utifrån en respekt för de individuella koncernbolagens särart och förutsättningar. Detta innebär att samtidigt som det finns en gemensam grund som representerar koncernens syn på hållbarhet, så fokuserar vart bolag på de hållbarhetsfrågor som är relevanta utifrån den egna verksamhetens inriktning och påverkan.

Denna filosofi har medfört att koncernens hållbarhetsstyrning utformats för att i huvudsak komplettera det arbete som redan bedrivs och stärka de initiativ som finns inom respektive bolag. Detta kan i vissa fall innebära stöd i form av resurser eller, som i fallet med HAKI, att Midway varit en aktiv deltagare i bolagets fördjupade arbete med Agenda 2030. På så vis får bolagen de rätta verktygen för att bedriva ett för verksamheten relevant hållbart företagande som sammantaget bidrar till att koncernen som helhet lever upp till sina ägares, kunders och medarbetares förväntningar.

Ett ansvarsfullt engagemang i bolagen har flera fördelar för en mer hållbar utveckling. Som koncernmoder kan fokus läggas på att bibehålla en överblick, som bland annat bidrar till att tidigt kunna identifiera och uppmärksamma gemensamma hållbarhetsrisker och inte minst möjligheter. Det bidrar även till att vi tillsammans blir bättre på att möta kundkrav på hållbara produkter och företagande, vilket stärker både vår konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet.

 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i Midways hållbarhetsrapport.