Förvärvsprocess och ägarstyrning

 

1) Identifiering Midway Holding letar aktivt efter potentiella förvärv inom industri och service, med huvudsaklig verk-samhet i Norden, som kan uppfylla förvärvskriterierna och passa in i koncernens strategiska ramverk.

2) Utvärdering Ett antal bolag analyseras därefter vidare för att identifiera synergieffekter med nuvarande innehav. Midway analyserar bolagets finansiella situation och historik, aktuella tjänster och erbjudande, marknadsposition, konkurrens samt vad Midway kan tillföra genom aktivt ägande. Lönsamhet över tid med sund skuldsättning, kundnytta med efterfrågat värde, egna varumärken samt en oberoende och gynnsam position i värdekedjan är exempel på kriterier som analyseras.

3) Förhandling Efter en grundlig utvärdering väljs ett bolag ut som genomgår en djupare analys med bland annat granskning av leverantörer, egendom, produkter, utvecklingsprojekt och intellektuell egendom. Denna fas i förvärvsprocessen inkluderar ett indikativt bud att utgå från.

4) Förvärv Om analysen motsvarar koncernens kriterier, det indikativa budet accepteras av köparen och genomförd ”due diligence” faller väl ut så signeras ett bindande avtal om förvärv.

5) Integrering Tillsammans med det förvärvade bolagets ledning utarbetas en gemensam strategisk och finansiell plan med tydligt uppställda mål som bolaget förväntas uppfylla.

6) Uppföljning Midway följer löpande upp det strategiska arbetet och den finansiella planen tillsammans med bolagets ledning. Genom intern benchmarking utifrån nyckeltal, koncerngemensamma aktiviteter och erfarenhetsutbyte av arbetsmetoder säkerställs den interna kontrollen samt att den inledande förvärvskalkylen uppnås.

Aktivt ägande

Midway är ett investmentbolag som genom aktivt och långsiktigt engagemang strävar efter att förädla sina innehav till dess fulla potential. I detta engagemang ingår förvärvs- relaterade aktiviteter som en naturlig del av den aktiva ägarstyrningen.

Primärt tillför Midway en långsiktig finansiering och strategisk rådgivning till bolagen. Som aktiva ägare är Midways ledning synliga ute hos bolagen och bidrar med såväl egen kompetens och erfarenhet som extern konsultation och rådgivning. Inom koncernen är benchmarking med fokus på olika nyckeltal viktigt och Midway är noga med att dela med sig av gemensamma processer och arbetsmetoder.

Vägen till framgång inom Midway går via ett aktivt ägande i en decentraliserad affärsmodell. Det allra viktigaste inslaget i denna affärsmodell är att säkerställa rätt kompetens och egenskaper hos VD samt bolagsledning i våra innehav. Genom en transparent och öppen företagskultur skapas förutsättningar för att lösa viktiga problem.