Bolagsstyrning

Tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning

Midway Holding tillämpar från och med 2008-07-01, Svensk kod för bolagsstyrning med följande undantag.

Sammansättningen i Midways styrelse följer de krav på oberoende som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.
I fråga om styrelsens sammansättning har som mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkt 4.1 i Koden.

Valberedningens sammansättning avviker från Kodens krav i det att en majoritet av valberedningens ledamöter inte är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Anders Bergstrand anses därvidlag vara beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen genom att han är styrelseledamot i bolaget. Jan Bengtsson anses också ha en sådan beroendeställning mot bakgrund av att han tidigare var styrelseledamot i bolaget samt att hans son Svante Nilo Bengtsson är styrelseledamot i bolaget. Anledningen till avvikelsen är att det ter sig naturligt att bolagets två största ägare är representerade i valberedningen eftersom de likväl torde ha ett avgörande inflytande över valberedningens sammansättning genom sin röstmajoritet på bolagsstämman.

Intern kontroll
Den finansiella rapporteringen följer de lagar och regler som gäller för bolag noterade på Stockholmsbörsen. Därutöver finns det interna instruktioner, rutiner, system och en roll- och ansvarsfördelning som syftar till god intern kontroll. Koncernens resultat och utveckling följs upp månadsvis och rapporteras med analyser och kommentarer till styrelsen.

Intern revision
Midway har ingen särskild granskningsfunktion (internrevision), då styrelsen gjort bedömningen att det inte finns särskilda omständigheter i verksamheten eller andra förhållanden som motiverar en sådan funktion.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet utgörs av Lennart Pihl som är utskottets ordförande samt Anders Bergstrand. Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är;

 • Bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
 • Följa och utvärdera pågående och under årets avslutade program, både för rörliga ersättningar och för bolagsledningen.
 • Följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer och ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag fattar beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer.

Revisionsutskottet
Revisionsutskottet består av Anna Söderblom, som också är utskottets ordförande, och Lennart Pihl. Koncernchefen är inbjuden och koncernens ekonomi- och finansdirektör deltar vid mötena, liksom vid behov bolagets revisor.

Revisionsutskottet har dels en rådgivande, dels en beredande funktion för beslutsärenden innan behandling och beslut sker i Midway Holdings styrelse.

Revisionsutskottets övergripande uppgifter innefattar bland annat att;

 • svara för beredningen av styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering,
 • fortlöpande träffa bolagets revisor för att informera sig om revisionens inriktning och omfattning samt diskutera samordningen mellan externa och interna revisionen och synen på bolagets risker,
 • fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som bolaget får upphandla av bolagets revisor,
 • utvärdera revisionsinsatsen och informera bolagets valberedning eller i förekommande fall särskilda valberedning om resultatet av utvärderingen,
 • biträda valberedningen vid framtagandet av förslag till revisor och arvodering av revisionsinsatsen,
 • revisionsutskottet ska protokollföra sina möten,
 • när styrelsen delegerat beslutsrätten i en specifik fråga snarast handlägga denna fråga samt återrapportera till styrelsen, samt
 • revisionsutskottet ska rapportera till styrelsen på ordinarie styrelsemöten samt genom att protokoll från utskottets möten biläggs ordinarie styrelsematerial.

Revisionsutskottet lämnar fortlöpande muntliga rapporter till styrelsen och lämnar förslag i frågor som kräver styrelsens beslut. Protokollen görs tillgängliga för samtliga styrelseledamöter, koncernchefer och för revisorn.