Midway intensifierar koncentrationen under 2016

  • I början av 2013 meddelade Midway sin avsikt att koncentrera verksamheten till färre men större enheter.

  

  • Under 2014 avvecklades Sigarths bolag i Turkiet, Normann Olsens svenska dotterbolag Liftway samt den del av Hakis franska dotterbolag som inte var relaterad till ställningsmarknaden. Vidare har Gustaf E Bils verksamhet i Borås och Sävsjö Trähus sålts.

  

  • I februari 2016 såldes, utan resultateffekt, Hakis franska fastighet, den mindre av de fastigheter Lundgrens bedrivit verksamhet i samt halva innehavet i Fastighets AB Lennart Björn Eriksson. Tillsammans innebär dessa tre försäljningar att koncernens nettolåneskuld sjunker med 55 Mkr och att soliditeten ökar med 2 %-enheter.

 

  • Den 7 mars såldes Alab. Reavinsten, som uppgick till 13 Mkr, har lagts som en omstruktureringsreserv för att finansiera den fortsatta omstruktureringen och koncentrationen av koncernen. Koncernens nettolåneskuld minskade med 27 Mkr och soliditeten stärktes med 1 %-enhet.

 

  • Hakis expansion och breddning till nya marknader utanför byggsektorn har gått bra och rörelseresultatet för 2015 steg från 28 Mkr till 52 Mkr. Expansionen är emellertid kapitalkrävande varför beslut har fattats om att, som ett led i den fortsatta koncentrationen av koncernens verksamhet, sälja bolag med lägre avkastning för att allokera om kapitalet till Haki.

 
Midways styrelse har därför beslutat att frigöra kapital genom att sälja ett flertal bolag och istället allokera kapitalet till Haki. De bolag som Midway söker nya ägare till är:
–  Cbiz
–  FAS Machinery
–  Midtrailer
–  delar av Normann Olsen
–  Onrox Group
–  Sporrong
  

  • Försäljningarna kommer att göras i samarbete med Deloitte och Advokatfirman Vinge.

 
Malmö den 15 mars 2016
Midway Holding AB (publ)
Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 – 30 24 01 eller 0705 – 95 21 95.

       
Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars2016 kl. 08:45.

Nedladdningsbara dokument

» PDF