Midway Holding ser svagare utveckling för HAKI, inför korttidsarbete samt återkallar förslag om utdelning

Utvecklingen för Midways största innehav, HAKI, har under det första kvartalet 2020 varit svagare än motsvarande kvartal de senaste tre åren. I tillägg bedöms de senaste veckornas effekter av den pågående Coronapandemin ha försvagat efterfrågan ytterligare. Midway bedömer att HAKI under det första kvartalet 2020 kommer att göra ett nollresultat.

Som ett första steg i att anpassa organisationen till den lägre efterfrågan inför HAKI med omedelbar verkan korttidsarbete för i stort sett samtliga anställda i Sverige samt för en betydande andel i Norge, Danmark och Storbritannien. Anpassningen med korttidsarbete är en direkt effekt av den mycket svaga efterfrågan som just nu råder i spåren av pandemins utbredning.

– Marknadsförhållandena är just nu osäkra och korttidsarbete är ett effektivt verktyg för att minska våra kostnader på kort sikt. Samtidigt pågår kontinuerliga effektiviseringar i den dagliga verksamheten, utan att förändra den långsiktiga strategiska riktningen eller tillväxtambitionerna för HAKI, säger Sverker Lindberg, VD för Midway Holding.

Hur långvarig den svaga efterfrågan blir samt de resultatmässiga effekterna av pandemin för kommande kvartal går det i dagsläget inte att bedöma. Den 22 april 2020 offentliggör Midway Holding sin delårsrapport för det första kvartalet 2020.

Midway Holding har under de senaste åren byggt upp en solid finansiell plattform med god likviditet och låg skuldsättning. Bolaget är väl rustat för en svagare efterfrågan även om den skulle pågå under en längre tid. På grund av den osäkerhet som Coronapandemin skapar i omvärlden har styrelsen dock beslutat att återkalla sitt tidigare kommunicerade förslag till vinstutdelning om 0,60 kr per aktie och kommer istället att föreslå årsstämman att ingen utdelning ska utgå.

Midway Holdings ordinarie årsstämma kommer, i enlighet med tidigare offentliggjord kallelse, att hållas onsdagen den 22 april klockan 16.00 på Börshuset, Skeppsbron 2 i Malmö. Midway Holding ber aktieägare som avser att delta vid stämman att hålla sig uppdaterade på säkerhetsföreskrifter vid arrangemanget via bolagets hemsida.

För mer information kontakta gärna:
Sverker Lindberg
VD, Midway Holding AB (publ)
040 – 30 12 10
sverker.lindberg@midwayholding.se