Midway Holding säljer halva innehavet i Fastighets AB Lennart B Eriksson

Midway har träffat avtal med Acrinova AB (publ) om försäljning av halva innehavet i Fastighets AB Lennart B Eriksson. Efter försäljningen kommer Midway att äga 34 %, Acrinova, 34 % och Björn Eriksson (VD) 32 % av bolaget. Tillträde kommer att ske den 23 februari 2016.

Acrinova, som är noterat på Aktietorget, är ett fastighetsbolag som förvaltar och utvecklar fastigheter framförallt inom segmenten bostad, kontor, handel och lager. Avsikten är att expandera genom att förvärva fastigheter via apportemission.
Acrinova betalar med nyemitterade aktier avräknade till synligt eget kapital. Midways ägarandel i Acrinova kommer att uppgå till 15,8 %. Försäljningen får ingen resultateffekt i Midway men eftersom bolaget inte längre kommer at konsolideras förändras balansräkningen. Tillgångarna minskar med 72 Mkr, nettolåneskulden minskar med 33 Mkr och soliditeten stärks med 1 %-enhet.
 
 
Malmö den 3 februari 2016
Midway Holding AB (publ)
   

Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 – 30 24 01 eller 0705 – 95 21 95
 
Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2016 kl. 08:30

Nedladdningsbara dokument

» PDF