Midway Holding presenterar ny segmentsrapportering samt omräknad finansiell information för segmenten

Midway Holding genomför en omorganisation där verksamheten för NOM Holding / Norgeodesi inkluderas i affärsområdet Safe Access Solutions från och med kvartal 1 2023. För att underlätta jämförelser med föregående perioder offentliggör Midway Holding idag omräknad finansiell information för segmenten för åren 2021-2022.

Som tidigare kommunicerats har verksamheten inom Norgeodesi närmat sig Safe Access Solutions under en tid och även haft gemensamma kundprojekt. Efter omorganisationen av NOM Holding i slutet av 2022, där vi framöver kommer fokusera mer på verksamheten inom Norgeodesi, känns detta som ett naturligt steg för att synliggöra koncernens struktur. Aktiviteten är ytterligare ett steg i att tydliggöra koncernens fokus mot Safe Access Solutions, säger Sverker Lindberg, VD och koncernchef för Midway Holding.

Affärsområdet Industrial Services består efter omorganisationen av verksamheterna Landqvist Mekaniska samt FAS Converting, som fortsätter utvecklas tillsammans med respektive ledningsgrupp med organisk tillväxt som prioritet.

KVARTALSÖVERSIKT (Mkr) 2022 2021
Nettoomsättning Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
Safe Access Solutions 218 255 294 239 1006 206 186 206 141 739
Industrial Services 43 44 33 42 162 30 27 33 34 124
Summa koncern 261 299 327 281 1168 236 213 239 175 863

2022 2021
Resultat Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
Safe Access Solutions 3 26 41 35 105 14 24 27 10 75
Industrial Services 4 6 2 5 17 4 2 3 3 12
Moderbolaget och koncernposter -7 -2 -6 -5 -20 -5 -4 -4 -4 -17
Rörelseresultat 0 30 37 35 102 13 22 26 9 70
Finansnetto -11 3 -3 1 -10 3 -1 -4 10 8
Resultat före skatt -11 33 34 36 92 16 21 22 19 78