Midway Holding planerar att avveckla dotterbolaget MidTrailer AB

Midway Holding AB (publ) överväger att lägga ner verksamheten i dotterbolaget MidTrailer AB i Sävsjö. MidTrailer AB har idag därför varslat samtliga 20 anställda och förhandlingar med de fackliga organisationerna inleds omedelbart.

– Det är självklart mycket tråkigt att ge denna information till de anställda, säger Midway Holdings VD Sverker Lindberg. MidTrailer har under lång tid redovisat stora förluster och Midway har under flera år arbetat hårt och investerat väsentliga belopp för att vända bolaget till positivt resultat, men inte lyckats. MidTrailer är verksamt på en marknad i snabb förändring med nya affärsmodeller som pressar priserna, samtidigt som kostnaderna för råmaterial stiger och valutorna utvecklas ofördelaktigt. Vi bedömer det inte längre som möjligt att återställa lönsamheten i bolaget

– Vi har under en längre tid fört förhandlingar med flera intressenter, såväl svenska som internationella, om att ta över MidTrailer. Men ingen av dessa kunde se någon lönsamhet i verksamheten, trots potentiella synergier. Vi måste därmed konstatera att det inte heller finns förutsättningar för en avyttring av bolaget.

En avveckling bedöms innebära en negativ resultateffekt om cirka 35 Mkr varav cirka 25 Mkr är kostnader förknippade med nedskrivningar av anläggningstillgångar och varulager. Resterande cirka 10 Mkr är relaterade till kostnader under avvecklingsperioden. Den förväntade kassaflödeseffekten bedöms uppgå till cirka -5 Mkr. Efter avslutad förhandling med de fackliga organisationerna avser Midway att lämna mer exakta belopp i bokslutskommunikén som publiceras den 6 februari 2019. MidTrailer kommer att redovisas som avvecklad verksamhet från och med den tidpunkt då nedläggningen i allt väsentligt är avslutad. Under de tre första kvartalen 2018 omsatte MidTrailer 64 Mkr och redovisade ett rörelseresultat på -15 Mkr.
 
För mer information kontakta gärna:
Sverker Lindberg, 040 – 30 12 10
VD, Midway Holding AB (publ)

Denna information är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 december 2018 kl. 08.30 CET.

Nedladdningsbara dokument

» PDF