Midway Holding offentliggör prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Prospektet avseende konvertibelemissionen i Midway Holding AB (publ) finns nu tillgängligt på www.midwayholding.seoch www.remium.comsamt på Midway Holdings kontor, Gustav Adolfs Torg 47, 211 39 Malmö. Prospektet kan också beställas från Midway Holding, på telefon 040-30 12 10, och Remium, på telefon 08-454 32 70.
          

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Midway Holding. Konvertibelemissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga konvertibler, BTU, teckningsrätter, aktier eller andra värdepapper utgivna av Midway Holding har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga konvertibler, BTU, teckningsrätter, aktier eller andra värdepapper utgivna av Midway Holding överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Konvertibelemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas. Anmälan om teckning och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig.
    

Malmö den 7 maj 2014
Midway Holding AB (publ)

Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2014 kl. 13:05.

Nedladdningsbara dokument

» PDF