MIDWAY HOLDING: Midway Holdings avveckling av dotterbolaget Midtrailer slutförd

Midway Holding AB (publ) kommunicerade den 17 december 2018 planerna för en avveckling av dotterbolaget Midtrailer. Resultateffekten för avvecklingen uppskattades till cirka -35 MSEK, varav -32 MSEK redovisades i fjärde kvartalet 2018. Avvecklingen bedömdes få en negativ kassaflödeseffekt på upp till -5 MSEK.

Per den 31 mars 2019 är avvecklingen av Midtrailer i allt väsentligt slutförd och samtliga lagertillgångar, material och komponenter har avyttrats. Utfall av avvecklingen innebär en total negativ resultateffekt på cirka -28 Mkr samt att ingen väsentlig kassaflödeseffekt uppkom. Midtrailer kommer att redovisas som avvecklad verksamhet från och med första kvartalet 2019.

– Det var naturligtvis mycket tråkigt att vi i december behövde fatta det nödvändiga beslutet att avveckla Midtrailer. Det är dock glädjande att avvecklingen har följt tidplan och att kostnaderna för avvecklingen blev något lägre, säger Sverker Lindberg, VD för Midway Holding

– Den huvudsakliga förklaringen till det något bättre utfallet är att intresset för återstående släpvagnar var större än förväntat och att vi lyckades färdigställa fler släpvagnar än vad som prognosticerades. Utöver det lyckades vi avyttra varumärkena Reko Trailer och Sävsjösläpet, vilket även det innebar en positiv resultateffekt.

För mer information kontakta gärna:
Sverker Lindberg, VD, Midway Holding AB (publ)
040 – 30 12 10

Nedladdningsbara dokument

» PDF