MIDWAY HOLDING: Midway Holding ABs årsstämma 2019

Midway Holding AB (publ) har i dag hållit årsstämma med ca 60 personer närvarande.

Stämman fastställde årsredovisningen och beslöt att de disponibla medlen – i enlighet med styrelsens förslag – skall disponeras på så sätt att utdelning lämnas med 50 öre per aktie och att resterande medel balanseras i ny räkning.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Pihl, Anders Bergstrand, Joel Eklund, Svante Nilo Bengtsson, Roger Stjernborg Eriksson och Anna Söderblom. Lennart Pihl utsågs till styrelsens ordförande. Allt i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslöt att styrelsearvode ska utgå med 1 070 000 kronor, att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande, med 100 000 kronor till Anders Bergstrand och med 150 000 kronor till styrelsens övriga ledamöter samt med 20 000 kronor till revisionsutskottets ordförande.

Till revisorer omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Aukt rev Richard Peters kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

Till ledamöter av Midways valberedning omvaldes Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Mats Nilstoft.

Verkställande direktörens presentation kommer inom kort att finnas tillgänglig på www.midwayholding.se.

Malmö den 29 april 2019
Midway Holding AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av VD Sverker Lindberg, 040-30 12 10 

Nedladdningsbara dokument

» PDF