Midway Holding – konvertibelemissionen övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Konvertibelemissionen i Midway Holding är nu avslutad. Totalt tecknades cirka 96 procent av emissionen med stöd av teckningsrätter och cirka 39 procent utan stöd av teckningsrätter. Emissionen övertecknades därmed med cirka 35 procent. Besked om tilldelning av konvertibler tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att utsändas inom kort.

Genom konvertibelemissionen tillförs Midway Holding cirka 98 miljoner kronor, före emissionskostnader. Konvertiblerna beräknas börja handlas på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 9 juli 2014.

Det konvertibla förlagslånet löper med en årlig ränta om sex procent. Konvertibelinnehavare har rätt att under perioden 1 juli 2014 – 31 maj 2019 konvertera hela eller delar av sin konvertibla fordran till nya A- respektive B-aktier i bolaget till en konverteringskurs om 20 kronor. Förlagslånet förfaller till betalning den 30 juni 2019 i den mån det inte konverterats dessförinnan.

  
Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Midway Holding. Konvertibelemissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga konvertibler, BTU, teckningsrätter, aktier eller andra värdepapper utgivna av Midway Holding har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga konvertibler, BTU, teckningsrätter, aktier eller andra värdepapper utgivna av Midway Holding överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Konvertibelemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas. Anmälan om teckning och förvärv av värdepapper i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig.

Denna information lämnades för offentliggörande den 3 juni 2014, kl. 08:30.

Malmö den 3 juni 2014
Midway Holding AB (publ)

Nedladdningsbara dokument

» PDF