MIDWAY HOLDING: Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB

Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 29 april 2019 kl. 16.00 på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö.

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår utdelning av 50 öre per aktie. Med hänsyn till att sista dag för konvertering av bolagets konvertibla förlagslån infaller den 31 maj 2019, föreslår styrelsen måndagen den 10 juni 2019 som avstämningsdag för utdelningen. Valberedningen har föreslagit att nuvarande styrelse och revisorer omväljs.

Kallelsen återfinns på bolagets hemsida www.midwayholding.se. Att kallelse skett kommer att annonseras i Svenska Dagbladet den 28 mars 2019 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den 28 mars 2019.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Midway Holding AB (publ)
Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 april 2019 kl 16.00 på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 23 april 2019, dels senast tisdagen den 23 april 2019 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd tisdagen den 23 april 2019. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs på bolagets hemsida (www.midwayholding.se), genom e-post till midway@midwayholding.se,skriftligen under adress Midway Holding AB, Norra Vallgatan 70, 211 22 Malmö eller per telefon 040 – 30 12 10. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisations­nummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmakts­­formulär tillhandahålles på bolagets webbplats www.midwayholding.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­havare
17. Förslag till beslut om utseende av valberedning
18. Avslutning

Utdelning (punkt 10)
Styrelsen har föreslagit utdelning av 50 öre per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit måndagen den 10 juni 2019. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 14 juni 2019.

Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)
Den av förra årets årsstämma utsedda valberedningen, vilken bestått av Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Mats Nilstoft, har lämnat följande förslag:

Ordförande vid stämman: styrelsens ordförande Lennart Pihl
Styrelseledamöter: omval av Lennart Pihl, Anders Bergstrand, Joel Eklund, Svante Nilo Bengtsson, Roger Stjernborg Eriksson och Anna Söderblom (dvs sex ordinarie ledamöter utan suppleanter).
Styrelseordförande: omval av Lennart Pihl.
Styrelsearvode: 1 070 000 kr, att fördelas med 350 000 kr till styrelsens ordförande, med 100 000 kr till Anders Bergstrand och med 150 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter samt med 20 000 kr till revisionsutskottets ordförande.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.midwayholding.se.

Revisorer (punkterna 13 och 15)

Revisorer: Valberedningen föreslår att Midway ska ha ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter och att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2020. Midways revisionsutskotts rekommendation i fråga om val av revisorer överensstämmer med valberedningens förslag.
Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Valberedning (punkt 17)
Aktieägaren Tibia Konsult AB har föreslagit att årsstämman utser en valberedning bestående av tre ledamöter. Till ledamöter i valberedningen har Tibia Konsult AB föreslagit omval av Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Mats Nilstoft. Valberedningen ska ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Om någon av valberedningens ledamöter skulle avgå innan valberedningen slutfört sitt arbete, ska valberedningen ha rätt att utse en ersättare för den avgående ledamoten.

Dokumentation m m
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.midwayholding.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

I Midway Holding AB finns totalt 24 517 272 aktier, varav 8 440 126 A-aktier och 16 077 146 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 100 478 406 röster.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
 
Malmö i mars 2019

Styrelsen för Midway Holding AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av Sverker Lindberg, tel 040 – 30 12 10.
 
Denna information lämnades för offentliggörande den 25 mars 2019 kl. 12:00. 

Nedladdningsbara dokument

» PDF