Midway Holding gör nedskrivningar och reserveringar i HAKI med 40-60 MSEK i fjärde kvartalet 2017

Styrelsen i Midway Holding bedömer att det kommer att krävas nedskrivningar och reserveringar i dotterbolaget HAKI AB med 40-60 MSEK. Justeringarna kommer att göras i det fjärde kvartalet 2017 efter det att mer exakta belopp kunnat fastställas.

Justeringarna avser lagerdifferens i färdigvarulager och hyreslager, nedskrivning av lager och kundfordringar samt avsättningar för nödvändiga förändringar av verksamheten.

Mot slutet av 2017 tillträdde en ny ledning för HAKI, vilken initierade en genomlysning av bolaget. Nedskrivningsbehovet har upptäckts i samband med denna genomgång. Merparten av lagerdifferensen kan ligga flera år tillbaka i tiden. De aktuella kundfordringarna har i huvudsak uppkommit tidigare än 2017.

Midway Holdings styrelse och koncernledning har tillsatt en utredning i syfte att klarlägga hur lagerdifferensen och andra avvikelser kunnat uppstå.

Midway Holding lämnar bokslutskommuniké och rapport för det fjärde kvartalet 2017 den 9 februari 2018.
    

Malmö den 16 januari 2018

Midway Holding AB (publ)
    

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sverker Lindberg, VD    sverker.lindberg@midwayholding.se040 – 30 12 10
                       
 
Sofia Svensson, CFO och sofia@midwayholding.se040 – 30 12 10
vice VD

  
Denna information är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 januari 2018 kl. 18.00 CET.

Nedladdningsbara dokument

» PDF