MIDWAY HOLDING: De två största ägarna i Midway Holding konverterar sina delar av företagets konvertibellån till aktier

De två största ägarna i Midway Holding AB (publ), Tibia Konsult AB och Marknadspotential AB, har idag anmält konvertering av sina delar av företagets konvertibellån (1/7 2014 – 30/6 2019) till aktier.

Det konvertibla förlagslånet emitterades under det andra kvartalet 2014 och tillförde Midway Holding totalt 98 MSEK, före emissionskostnader. Förlagslånet löper från den 1 juli 2014 till den 30 juni 2019. Fram till den 31 maj 2019 kan en konvertibelinnehavare konvertera hela eller delar av sin konvertibla fordran till A- eller B-aktier i Midway Holding till en konverteringskurs om 20 kronor per aktie.

Tibia Konsult AB innehar konvertibla skuldebrev till ett nominellt belopp på 41 MSEK och Marknadspotential AB innehar konvertibla skuldebrev till ett nominellt belopp på 12 MSEK, vilka kommer att omvandlas från skuld till eget kapital i samband med konvertering. Konverteringen kommer att förbättra koncernens finansiella ställning väsentligt då utestående konvertibelt lån reduceras med 53 MSEK. Nominellt belopp att återbetala vid förfall minskar från 98 MSEK till 45 MSEK. Konvertering verkställs vid utgången av varje kalenderkvartal under lånets löptid och redovisas fram till dess som interimsaktier i bolagets aktiebok.

– Det är mycket glädjande att våra största ägare visar fortsatt stort förtroende för bolagets utveckling och nu konverterar sin del av konvertibellånet till aktier till en kurs om 20 kronor, säger Midway Holdings VD Sverker Lindberg.

– Midway har under 2018 effektiviserat verksamheten och fokuserat portföljen på lönsamma bolag genom ett flertal avyttringar. Vi består idag av fem bolag: vårt största innehav Haki tillsammans med Landqvist, FAS samt NOM Holding, plus Gustaf E Bil där vi fortsatt arbetar med att hitta en bra köpare. En avyttring av Gustaf E Bil kan medföra negativa redovisningsmässiga resultateffekter av större omfattning.

För mer information kontakta gärna:
Sverker Lindberg, 040 – 30 12 10
VD, Midway Holding AB (publ)
 

Denna information är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2019 kl. 08.00 CET.

Nedladdningsbara dokument

» PDF