Midway Holding avyttrar Sigarth AB

Midway Holding AB (publ) har idag ingått avtal om att avyttra dotterbolaget Sigarth AB till den finska Rettig ICC-koncernen. Avtalet innebär att Rettig ICC-koncernen förväntas tillträda aktierna i Sigarth den 30 november 2018.

I samband med avyttringen värderas bolaget till 75 Mkr på skuldfri basis samt med sedvanlig justering för rörelsekapital. Köpeskillingen förväntas innebära en positiv resultateffekt på cirka 16 Mkr och en positiv kassaflödeseffekt om cirka 70 Mkr. Sigarth, inklusive resultat från avyttringen, redovisas som avvecklad verksamhet från och med Midways fjärde kvartal för 2018. Under 2017 omsatte Sigarth 119 mkr, redovisade ett rörelseresultat på 9 mkr och hade cirka 80 anställda.

– Detta är Midway Holdings fjärde avyttring under andra halvåret 2018, vilket innebär att vi på kort tid tagit flera viktiga steg i enlighet med vår tidigare kommunicerad strategi att förändra koncernens portfölj mot färre, större och lönsamma bolag, säger Midway Holdings VD Sverker Lindberg.

– Avyttringarna innebär också att vår nettoskuld reduceras avsevärt. Skuldsättningsgraden är nu på en betryggande nivå, vilket gör att vi idag har större handlingsfrihet än för bara ett par kvartal sedan. Det innebär i sin tur att vi nu kan överväga möjligheter till förvärv, vilka i första hand kommer att göras kring portföljbolaget HAKIs verksamhet.

För mer information kontakta gärna:
Sverker Lindberg, 040 – 30 12 10
VD, Midway Holding AB (publ)

Denna information är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2018 kl. 11:00 CET.

Nedladdningsbara dokument

» PDF