Midway Holding ABs årsstämma 2021

Midway Holding AB (publ) har i dag hållit årsstämma.

Stämman fastställde årsredovisningen, inkluderande resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020, och beslöt att de disponibla medlen – i enlighet med styrelsens förslag – balanseras i ny räkning.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Pihl, Anders Bergstrand, Svante Nilo Bengtsson, Anna Söderblom och Susanne Persson. Joel Eklund hade avböjt omval. Lennart Pihl utsågs till styrelsens ordförande. Allt i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslöt att styrelsearvode ska utgå med 920 000 kronor, att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande, med 100 000 kronor till Anders Bergstrand och med 150 000 kronor till styrelsens övriga ledamöter samt med 20 000 kronor till revisionsutskottets ordförande.

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Auktoriserad revisor Richard Peters kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt styrelsens ersättningsrapport godkändes.

Till ledamöter av Midways valberedning omvaldes, i enlighet med förslag från aktieägaren Tibia Konsult AB, Jan Bengtsson och Anders Bergstrand. Till ny ledamot av Midways valberedning valdes Johnas Lindblom.

Stämman beslöt om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslöt slutligen att anta ny bolagsordning i enlighet med på förhand presenterat förslag, som endast innefattar mindre förtydligande och uppdaterad laghänvisning.

I anslutning till årets stämma har Midway Holding valt att publicera en videoinspelning, där ledningen kommenterar året som gått, det första kvartalet 2021 samt lämnar en beskrivning av bolagets senaste förvärv – Vertemax. Filmen återfinns på www.midwayholding.se.

För mer information kontakta gärna:
Sverker Lindberg, 040 – 30 12 10
VD, Midway Holding AB (publ)
sverker.lindberg@midwayholding.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2021 kl. 17.00 CET.

Nedladdningsbara dokument