Midway Holding ABs årsstämma 2020

Midway Holding AB (publ) har i dag hållit årsstämma.
 
Stämman fastställde årsredovisningen, inkluderande resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019, och beslöt att de disponibla medlen – i enlighet med styrelsens reviderade förslag – balanseras i ny räkning.
 
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
 
Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Pihl, Anders Bergstrand, Joel Eklund, Svante Nilo Bengtsson och Anna Söderblom. Roger Stjernborg Eriksson hade avböjt omval och till ny styrelseledamot utsågs Susanne Persson. Lennart Pihl utsågs till styrelsens ordförande. Allt i enlighet med valberedningens förslag.
 
Stämman beslöt att styrelsearvode ska utgå med 1 070 000 kronor, att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande, med 100 000 kronor till Anders Bergstrand och med 150 000 kronor till styrelsens övriga ledamöter samt med 20 000 kronor till revisionsutskottets ordförande.
 
Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Auktoriserad revisor Richard Peters kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.
 
Styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.
 
Till ledamöter av Midways valberedning omvaldes Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och
Mats Nilstoft.
 
Stämman beslöt slutligen om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag.
 
Verkställande direktörens presentation kommer inom kort att finnas tillgänglig på
www.midwayholding.se.
  
För mer information kontakta gärna:
Sverker Lindberg, 040 – 30 12 10
VD, Midway Holding AB (publ)
sverker.lindberg@midwayholding.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2020 kl. 17.00 CET

Nedladdningsbara dokument