Midway Holding ABs årsstämma 2018

Midway Holding AB har i dag hållit årsstämma med ca 60 personer närvarande.

Stämman fastställde årsredovisningen och beslöt att disponera vinsten i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att den balanseras i ny räkning.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Pihl, Anders Bergstrand, Svante Nilo Bengtsson och Roger Stjernborg Eriksson samt nyvaldes Joel Eklund och Anna Söderblom. Lennart Pihl utsågs till styrelsens ordförande. Allt i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslöt att styrelsearvode ska utgå med 1 050 000 kronor, att fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande, med 100 000 kronor till Anders Bergstrand och med 150 000 kronor till styrelsens övriga ledamöter.

Till revisorer nyvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Aukt rev Richard Peters kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

Till ledamöter av Midways valberedning omvaldes Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Mats Nilstoft.
   
  
Malmö den 24 april 2018
Midway Holding AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av VD Sverker Lindberg, 040-301210

Nedladdningsbara dokument

» PDF