Midway Holding ABs årsstämma 2017

Midway Holding AB har i dag hållit årsstämma med ca 80 personer närvarande.

Stämman fastställde årsredovisningen och beslöt att disponera den ansamlade förlusten i enlighet med styrelsens ändrade förslag, innebärande att den ansamlade förlusten täcks genom minskning av reservfonden.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Anders Bergstrand och Nina Peters samt nyvaldes Lennart Pihl, Roger Stjernborg Eriksson och Svante Nilo Bengtsson. Lennart Pihl utsågs till styrelsens ordförande. Allt i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslöt att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor, varav 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till envar av övriga ledamöter.

Till revisorer omvaldes PricewaterhouseCoopers AB med aukt rev Magnus Willfors som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

Till ledamöter av Midways valberedning omvaldes Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Mats Nilstoft.

Verkställande direktörens presentation kommer att finnas tillgänglig på www.midwayholding.se inom kort.
Malmö den 26 april 2017
Midway Holding AB (publ)
Eventuella frågor besvaras av VD Sverker Lindberg, 0705 – 46 31 03

Nedladdningsbara dokument

» PDF