Midway Holding AB, Delårsrapport januari – juni 2017

ANDRA KVARTALET 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 471 Mkr (455)
 • EBITDA uppgick till 42 Mkr (35)
 • Rörelseresultatet exkl. omstruktureringsnetto uppgick till 27 Mkr (23), varav 28 Mkr (24) är hänförbart till affärsområdet Teknik och 4 Mkr (4) till affärsområdet Handel
 • Resultat före skatt uppgick till 17 Mkr (22) och nettoresultat uppgick till 13 Mkr (24)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,53 kr (0,98). Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till 0,53 kr (0,08)
 • Resultat per aktie efter full konvertering uppgick till 0,49 kr (0,96). Resultat per aktie för total verksamhet efter full konvertering uppgick till 0,49 kr (0,08)

FÖRSTA HALVÅRET 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 935 Mkr (842)
 • EBITDA uppgick till 79 Mkr (57)
 • Rörelseresultatet exkl. omstruktureringsnetto uppgick till 49 Mkr (32), varav 50 Mkr (38) är hänförbart till affärsområdet Teknik och 10 Mkr (4) till affärsområdet Handel
 • Resultat före skatt uppgick till 36 Mkr (27) och nettoresultat uppgick till 28 Mkr (28)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,14 kr (1,14). Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till 1,14 kr (0,12) 
 • Resultat per aktie efter full konvertering uppgick till 1,05 kr (1,12). Resultat per aktie för total verksamhet efter full konvertering uppgick till 1,05 kr (0,12)

 FINANSIELLT    2017  2016  2017  2016 
SAMMANDRAG Q2  Q2  Q1 Q1
-Q2  -Q2 
Nettoomsättning       471  455  935  842
EBITDA exkl. 42  35  79  57 
omstruktureringsnetto
Rörelseresultat exkl. 27  23  49  32 
omstruktureringsnetto
Omstruktureringsnetto    -2  0  -2  0 
Rörelseresultat 25  23  47  32 
Resultat före skatt       17  22  36  27 
Nettoresultat 13  24  28  28 
Nettoresultat, 0  -22  0  -25 
avvecklad verksamhet
Nettoresultat, total 13  2  28  3 
verksamhet
Resultat per aktie, 0,53  0,98  1,14  1,14 
kvarvarande
verksamhet
Resultat per aktie 0,49  0,96  1,05  1,12 
efter full
konvertering,
kvarvarande
verksamhet
Resultat per aktie, 0,53  0,08  1,14  0,12 
total verksamhet
Resultat per aktie 0,49  0,08  1,05  0,12 
efter full
konvertering, total
verksamhet

Frågor avseende denna
rapport besvaras av:
Sverker Lindberg, VD sverker.lindberg@midwayholding.se,040 – 30 12 10
Sofia Svensson, CFO sofia@midwayholding.se,040 – 30 12 10
och vice VD

     
Denna information är sådan information som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017 kl. 8.30 CET.

Nedladdningsbara dokument

» PDF