Midway Holding AB, Bokslutskommuniké 2017

FJÄRDE KVARTALET 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 380 Mkr (436).
  • Rörelseresultatet uppgick till -45 Mkr (-24), varav poster av engångskaraktär uppgick till -47 Mkr (-39). Justerat rörelseresultat uppgick till 2 Mkr (15).
  • Nettoresultatet uppgick till -42 Mkr (-27).
  • Periodens kassaflöde uppgick till 25 Mkr (18), vilket bidrog till att koncernens nettoskuld minskade med 15 Mkr till 286 Mkr.
  • Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -1,71 kr (-1,22). Resultat per aktie för total verksamhet efter full konvertering uppgick till -1,71 kr (-1,22).

JANUARI – DECEMBER 2017

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 637 Mkr (1 670).
  • Rörelseresultatet uppgick till 5 Mkr (6), varav poster av engångskaraktär uppgick till -57 Mkr (-68). Justerat rörelseresultat uppgick till 62 Mkr (74).
  • Nettoresultatet uppgick till -18 Mkr (-4).
  • Periodens kassaflöde uppgick till 35 Mkr (9), vilket bidrog till att koncernens nettoskuld minskade med 50 Mkr till 286 Mkr.
  • Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,75 kr (-1,71). Resultatet per aktie för total verksamhet efter full konvertering uppgick till -0,75 kr (-1,71).

FINANSIELLT SAMMANDRAG

[image]

Frågor avseende denna
rapport besvaras
av:            
Sverker Lindberg, VD sverker.lindberg@midwayholding.se,040 – 30 12 10
Sofia Svensson, CFO och sofia@midwayholding.se,040 – 30 12 10
vice VD

Denna information är sådan som Midway Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9/2 2018 kl. 08.00 CET.

Nedladdningsbara dokument

» PDF