Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB (publ)

Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 25 april 2023 kl. 16:00 på High Court, Gamla Hovrätten, Malmöhusvägen 1 i Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 17 april 2023, dels senast onsdagen den 19 april 2023 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 19 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs på bolagets hemsida (www.midwayholding.se), genom e-post till midway@midwayholding.se, skriftligen till Midway Holding AB, Norra Vallgatan 70, 211 22 Malmö eller per telefon 040 – 30 12 10. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålles på bolagets webbplats www.midwayholding.se och skickas med post till aktieägare som begär det. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2022
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Förslag till beslut om utseende av valberedning
17. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
18. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
19. Stämmans avslutande

Resultatdisposition (punkt 10)
Styrelsen har föreslagit utdelning om 80 öre per aktie, vilken föreslås utbetalas vid två separata tillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 40 öre per aktie, med avstämningsdag torsdagen den 27 april 2023. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 40 öre per aktie, varvid styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdagen, att infalla under hösten 2023. Beslutar stämman enligt styrelsens förslag, beräknas den första delen av utdelningen utsändas av Euroclear Sweden AB den 3 maj 2023.

Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning avseende den första delen av utdelningen är den 25 april 2023. Sista dag för handel avseende den andra delen av utdelningen, och övriga relevanta datum, kommer att kommuniceras separat.

Styrelse m m (punkterna 2, 12-15)
Den av förra årets årsstämma utsedda valberedningen, vilken bestått av Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Johnas Lindblom, har lämnat följande förslag:

Ordförande vid stämman: styrelsens ordförande Lennart Pihl eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.
Styrelseledamöter: fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter, varvid föreslås omval av Lennart Pihl, Anders Bergstrand, Svante Nilo Bengtsson, Anna Söderblom samt Susanne Persson.
Styrelseordförande: omval av Lennart Pihl.
Styrelsearvode: oförändrat 1 030 000 kr totalt, att fördelas med 375 000 kr till styrelsens ordförande, med 100 000 kr till Anders Bergstrand och med 175 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter samt med 30 000 kr till revisionsutskottets ordförande.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.midwayholding.se.

Revisorer: Valberedningen föreslår att Midway ska ha en revisor, utan suppleanter, och att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omväljs till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2024. Valberedningens förslag överensstämmer med Midways revisionsutskotts rekommendation i fråga om val av revisorer.
Revisorsarvode: Enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Valberedning (punkt 16)
Aktieägaren Tibia Konsult AB har föreslagit att årsstämman utser en valberedning bestående av tre ledamöter. Till ledamöter i valberedningen har Tibia Konsult AB föreslagit omval av Jan Bengtsson, Anders Bergstrand samt Johnas Lindblom. Valberedningen ska ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Om någon av valberedningens ledamöter skulle avgå innan valberedningen slutfört sitt arbete ska valberedningen ha rätt att utse en ersättare för den avgående ledamoten.

Emissionsbemyndigande (punkt 18)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte får omfatta mer än tio procent av antalet utestående aktier i bolaget. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller på andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering samt ge flexibilitet avseende potentiella förvärv.

Dokumentation m m
Årsredovisning samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget och på dess hemsida, www.midwayholding.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

I Midway Holding AB finns totalt 27 329 136 aktier, varav 9 584 697 A-aktier och 17 744 439 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 113 591 409 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Midway Holding AB har organisationsnummer 556323-2536 och säte i Malmö.

Malmö i mars 2023
Styrelsen för Midway Holding AB (publ)