Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB

Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 26 april 2016 kl. 16.00 på Hotell Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö.

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas och att valberedningen föreslagit ändringar i styrelsen.

Kallelsen återfinns på bolagets hemsida www.midwayholding.se. Att kallelse skett kommer att annonseras i Svenska Dagbladet den 21 mars 2017 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den 21 mars 2017.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Midway Holding AB (publ)
Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2017 kl 16.00 på Hotell Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö.
Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 20 april 2017, dels senast torsdagen den 20 april 2017 kl 12.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.
En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 20 april 2017. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs på bolagets hemsida (www.midwayholding.se), genom e-post till midway@midwayholding.se,skriftligen under adress Midway Holding AB, Gustav Adolfs Torg 47, 211 39 Malmö eller per telefon 040 – 30 12 10. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisations­nummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmakts­­formulär tillhandahålles på bolagets webbplats www.midwayholding.se.
Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörerna
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­havare
17. Förslag till beslut om utseende av valberedning
18. Avslutning

Utdelning (punkt 10)
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning ska lämnas.
Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13 och 14)
Den av förra årets årsstämma utsedda valberedningen, vilken bestått av Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Mats Nilstoft, har lämnat följande förslag:
Ordförande vid stämman: Lars Frithiof
Styrelseledamöter: omval av Anders Bergstrand och Nina Peters samt nyval av Lennart Pihl, Roger Stjernborg Eriksson och Svante Nilo Bengtsson (dvs fem ordinarie ledamöter utan suppleanter).
Styrelseordförande: nyval av Lennart Pihl
Styrelsearvode: 600 000 kr, att fördelas med 200 000 kr till styrelsens ordförande och med 100 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvode till styrelseledamot får efter överenskommelse med Midway Holding faktureras genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska justeras så att kostnadsneutralitet för Midway Holding åstadkoms.
Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida www.midwayholding.se.
Revisorer (punkterna 13 och 15)
Revisorer: Valberedningen föreslår att Midway ska ha ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter och att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisorer för tiden till slutet av årsstämman 2018. I Midway fullgör styrelsen de uppgifter som ankommer på ett revisionsutskott. Styrelsens rekommendation i fråga om val av revisorer överensstämmer med valberedningens förslag.
Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.
Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)
Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.
Valberedning (punkt 17)
Aktieägaren Tibia Konsult AB har föreslagit att årsstämman utser en valberedning bestående av tre ledamöter. Till ledamöter i valberedningen har Tibia Konsult AB föreslagit omval av Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Mats Nilstoft. Valberedningen ska ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Om någon av valberedningens ledamöter skulle avgå innan valberedningen slutfört sitt arbete, ska valberedningen ha rätt att utse en ersättare för den avgående ledamoten.
Dokumentation m m
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.midwayholding.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress eller e-postadress.
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
I Midway Holding AB finns totalt 24 508 392 aktier, varav 8 438 563 A-aktier och 16 069 829 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 100 455 459 röster.
Malmö i mars 2017
Styrelsen för Midway Holding AB (publ)
Eventuella frågor besvaras av Sverker Lindberg, tel 0705 – 46 31 03.
Denna information lämnades för offentliggörande den 16 mars 2017 kl 09.00. 

Midway Holding AB (publ), Gustav Adolfs torg 47, 211 39 Malmö, Org.nr. 556323-2536
Tel: 040 – 30 12 10, Internet: www.midwayholding.se, E-mail: midway@midwayholding.se

Nedladdningsbara dokument

» PDF