Delårsrapport juli-september 2023 – Midway Holding AB (publ)

”Fortsatt avvaktande marknad men med återhämtning mot slutet av kvartalet”
Sverker Lindberg, VD
 
Tredje kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen minskade med 16 procent till 251 Mkr (299). Organiskt minskade omsättningen med 33 procent.
 • EBITA minskade med 16 Mkr och uppgick till 9 Mkr (25).
 • Rörelseresultatet minskade med 12 Mkr och uppgick till 18 Mkr (30). Omvärdering av tilläggsköpeskillingar påverkade resultatet positivt med 11 Mkr (7).
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 10 Mkr (26).
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 Mkr (26).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,37 kr (0,95) och efter utspädning till 0,36 kr (0,94).

 
Januari – september 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 917 Mkr (907). Organiskt minskade omsättningen med 17 procent.
 • EBITA minskade med 24 Mkr och uppgick till 75 Mkr (99).
 • Rörelseresultatet minskade med 22 Mkr och uppgick till 80 Mkr (102).
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 55 Mkr (81).
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 82 Mkr (-37).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,01 kr (2,96) och efter utspädning till 1,98 kr (2,92).
 • Styrelsen har fastställt utdelningsdag för den andra hälften av aktieutdelningen om 0,40 kr per aktie från årsstämman 25 april 2023, till den 2 november 2023.
Finansiellt sammandrag 2023
Q3
2022
Q3
2023
Q1-Q3
2022
Q1-Q3
Nettoomsättning 251 299 917 907
Bruttoresultat 84 94 307 288
EBITA 9 25 75 99
Rörelseresultat 18 30 80 102
Resultat före skatt 10 33 68 103
Nettoresultat 10 26 55 81
  
Nettoomsättning, tillväxt % -16 40,4 1,1 46,9
Bruttomarginal, % 33,5 31,4 33,5 31,8
EBITA, % 3,6 8,2 8,2 10,9
Rörelsemarginal, % 7,2 10,0 8,7 11,2
Resultat per aktie, före utspädning, kr
 
0,37 0,95 2,01 2,96
Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,36 0,94 1,98 2,92
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 4 26 82 -37
Nettoskuld, Mkr 395 252 395 252
Soliditet, % 47 43 47 43