Delårsrapport juli-september 2019 – Midway Holding AB (publ)

Tredje kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 166 (181) Mkr.
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 18 (15) Mkr, varav jämförelsestörande poster uppgick till 9 (0) Mkr. Justerat rörelseresultat uppgick till 9 (15) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 16 (9) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 22 (25) Mkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,59 (0,37) kr.
 • Den 1 juli återbetalade Midway ett konvertibelt lån. Nominellt belopp uppgick till 42 Mkr och återbetalningen har påverkat koncernens nettoskuld negativt med motsvarande belopp, då nettoskuld definieras exklusive konvertibelt lån.

Januari – september 2019

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 621 (587) Mkr.
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 67 (56) Mkr, varav jämförelsestörande poster uppgick till 9 (0) Mkr. Justerat rörelseresultat uppgick till 58 (56) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 54 (42) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 43 (114) Mkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 2,03 (1,71) kr.
 • Den 31 maj avyttrades dotterbolaget Gustaf E Bil AB och redovisas, inklusive realisationsförlust uppgående till -20 Mkr, som avvecklad verksamhet.
Finansiellt sammandrag 2019 Q3 2018 Q3 2019 Q1-Q3 2018 Q1-Q3
Nettoomsättning 166 181 621 587
Justerat rörelseresultat 9 15 58 56
Rörelseresultat 18 15 67 56
Resultat före skatt 18 9 68 50
Nettoresultat, kvarvarande verksamhet 16 9 54 42
Nettoresultat, avvecklad verksamhet 0 -8 -17 -8
Nettoresultat, total verksamhet 16 0 37 33
Justerad rörelsemarginal, % 5,4 8,2 9,3 9,5
Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet 0,59 0,37 2,03 1,71
Resultat per aktie efter full konvertering, kvarvarande verksamhet 0,59 0,36 2,02 1,59
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kvarvarande verksamhet 0,81 1,02 1,63 4,65
Totalt kassaflöde per aktie, total verksamhet -0,18 0,08 -2,05 -0,33