Delårsrapport juli-sept 2021 – Midway Holding AB (publ)

Finansiellt sammandrag  2021
Q3
2020
Q3
2021
Q1-Q3
2020
Q1-Q3
Nettoomsättning 213 146 627 437
Bruttoresultat 69 41 204 129
Rörelseresultat 22 10 57 14
Resultat före skatt 21 9 62 0
Nettoresultat 17 7 49 0
Nettoomsättningstillväxt, % 45,9 -12,0 43,5 -29,6
Bruttomarginal, % 32,4 28,1 32,5 29,5
Rörelsemarginal, % 10,3 6,8 9,1 3,2
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr 0,62 0,26 1,79 0,00
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr -0,55 0,66 0,73 2,89
Nettoskuld, Mkr 149 70 149 70
Soliditet, % 53 66 53 66

Tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 213 (146) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 22 (10) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 17 (7) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -15 (18) Mkr.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,62 (0,26) kr.
 • Under det tredje kvartalet bidrog Vertemax med en omsättning på 51 Mkr samt med ett rörelseresultat på 14 Mkr, exklusive avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar.

Januari – september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 627 (437) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 57 (14) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 49 (0) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20 (79) Mkr.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,79 (0,00) kr.
 • Den 2 mars 2021 förvärvade och tillträdde Midway 100 % av aktierna i Vertemax. Vertemax rapporteras i segment Safe Access Solutions och konsolideras i Midway från den 2 mars.
 • Under perioden 2 mars – 30 september bidrog Vertemax med en omsättning på 114 Mkr samt med ett rörelseresultat på 25 Mkr, exklusive avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar

https://midwayholding.se/investerare/finansiella-rapporter/

 

Om Midway Holding AB