Delårsrapport juli-sept 2020 – Midway Holding AB (publ)

Tredje kvartalet 2020

• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 146 (166) Mkr.
• Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 10 (18) Mkr, varav jämförelsestörande poster uppgick
  till 0 (9) Mkr. Justerat rörelseresultat uppgick till 10 (9) Mkr.
• Nettoresultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 7 (16) Mkr.
• Nettoresultatet efter skatt för total verksamhet uppgick till 7 (16) Mkr.
• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18 (22) Mkr.
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,26 (0,59) kr.

Januari – september 2020

• Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 437 (621) Mkr.
• Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 14 (67) Mkr, varav jämförelsestörande poster uppgick
  till 0 (9) Mkr. Justerat rörelseresultat uppgick till 14 (58) Mkr.
• Nettoresultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 0 (54) Mkr.
• Nettoresultatet efter skatt för total verksamhet uppgick till 0 (37) Mkr.
• Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 79 (43) Mkr.
• Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,00 (2,03) kr.
• I januari 2020 inrättade Midway två nya affärsområden, Safe Access Solutions och Industrial Services, vilka rapporteras
  som extern segmentsstruktur från det första kvartalet 2020.

Finansiellt sammandrag 2020 Q3 2019 Q3 2020 Q1-Q3 2019 Q1-Q3
Nettoomsättning 146 166 437 621
Justerat rörelseresultat 10 9 14 58
Rörelseresultat 10 18 14 67
Resultat före skatt 9 18 0 68
Nettoresultat, kvarvarande verksamhet 7 16 0 54
Nettoresultat, avvecklad verksamhet 0 0 0 -17
Nettoresultat, total verksamhet 7 16 0 37
Justerad rörelsemarginal, % 6,8 5,4 3,2 9,3
Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet 0,26 0,59 0,00 2,03
Resultat per aktie efter full konvertering, kvarvarande verksamhet 0,26 0,59 0,00 2,02
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kvarvarande verksamhet 0,66 0,81 2,89 1,63
Totalt kassaflöde per aktie, total verksamhet -0,62 -0,18 -0,33 -2,05