Delårsrapport januari-mars 2020 – Midway Holding AB (publ)

Första kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 157 (230) Mkr.
  • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 2 (28) Mkr. Justerat rörelseresultat uppgick till 2 (28) Mkr.
  • Nettoresultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -5 (24) Mkr.
  • Nettoresultatet efter skatt för total verksamhet uppgick till -5 (28) Mkr.
  • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 45 (11) Mkr.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,19 (0,95) kr.
  • Under det första kvartalet 2020 utbröt en global pandemi orsakat av ett nytt Coronavirus. Pandemin bedöms ha påverkat koncernens omsättning och resultat väsentligt negativt under framför allt kvartalets tre sista veckor.
  • I januari 2020 inrättade Midway två nya affärsområden, Safe Access Solutions och Industrial Services. Dessa ersätter de två tidigare affärsområdena Teknik och Handel. Som en följd av detta rapporterar koncernen från och med första kvartalet 2020 en extern segmentsstruktur bestående av de två nya affärsområdena Safe Access Solutions respektive Industrial Services.

 

Finansiellt sammandrag 2020
Q1
2019
Q1
2019
Q1-Q4
Nettoomsättning 157 230 796
Justerat rörelseresultat 2 28 66
Rörelseresultat 2 28 74
Resultat före skatt -6 31 73
Nettoresultat, kvarvarande verksamhet -5 24 61
Nettoresultat, avvecklad verksamhet 0 4 -17
Nettoresultat, total verksamhet -5 28 44
Justerad rörelsemarginal, % 1,2 12,1 8,3
Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet -0,19 0,95 2,30
Resultat per aktie efter full konvertering, kvarvarande verksamhet -0,19 0,89 2,30
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kvarvarande verksamhet 1,65 0,42 3,61
Totalt kassaflöde per aktie, total verksamhet 0,40 -0,50 -2,25