Delårsrapport april-juni 2021 – Midway Holding AB (publ)

Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 239 (134) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 26 (2) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 17 (-2) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 34 (16) Mkr.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,62 (-0,07) kr.
 • Under det andra kvartalet bidrog Vertemax med en omsättning på 48 Mkr samt med ett rörelseresultat på 8 Mkr, exklusive avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar.

Januari – juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 414 (291) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 35 (4) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 32 (-7) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 35 (61) Mkr.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 1,17 (-0,26) kr.
 • Den 2 mars 2021 förvärvade och tillträdde Midway 100 % av aktierna i Vertemax. Vertemax rapporteras i segment Safe Access Solutions och konsolideras i Midway från den 2 mars.
 • Under perioden 2 mars – 30 juni bidrog Vertemax med en omsättning på 63 Mkr samt med ett rörelseresultat på 11 Mkr, exklusive avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar.
Finansiellt sammandrag 2021
Q2
2020
Q2
2021
Q1-Q2
2020
Q1-Q2
Nettoomsättning  239 134 414 291
Bruttoresultat 82 41 135 88
Rörelseresultat 26 2 35 4
Resultat före skatt  22 -3 41 -9
Nettoresultat 17 -2 32 -7
Nettoomsättningstillväxt, % 78,4 -40,4 42,2 -36,0
Bruttomarginal, % 34,3 30,6 32,6 30,2
Rörelsemarginal, % 10,9 1,5 8,5 1,4
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr 0,62 -0,07 1,17 -0,26
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 1,24 0,59 1,28 2,23
Nettoskuld, Mkr 144 78 144 78
Soliditet, % 51 63 51 63