Delårsrapport april-juni 2020 – Midway Holding AB (publ)

Andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 134 (225) Mkr.
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 2 (22) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt för kvarvarande verksamhetuppgick till -2 (13) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt för total verksamhet uppgick till -2 (-7) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16 (10) Mkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,07 (0,49) kr.
 • Den pågående pandemin bedöms ha haft en negativ påverkan på koncernens omsättning med cirka 55-60Mkr under kvartalet, motsvarande -25% jämfört med samma kvartal föregående år.

Januari-juni 2020

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 291 (455) Mkr.
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 4 (49) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -7 (38) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt för total verksamhet uppgick till -7 (21) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 61 (21) Mkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,26 (1,46) kr.
 • I januari 2020 inrättade Midway två nya affärsområden, Safe Access Solutions och Industrial Services, vilka rapporteras som extern segmentsstruktur från det första kvartalet 2020.

 

Finansiellt sammandrag 2020
Q2
2019
Q2
2020
Q1-Q2
2019
Q1-Q2
Nettoomsättning 134 225 291 455
Justerat rörelseresultat 2 22 4 49
Rörelseresultat 2 22 4 49
Resultat före skatt -3 19 -9 50
Nettoresultat, kvarvarande verksamhet -2 13 -7 38
Nettoresultat, avvecklad verksamhet 0 -20 0 -17
Nettoresultat, total verksamhet -2 -7 -7 21
Justerad rörelsemarginal, % 1,5 9,7 1,4 10,7
Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet -0,07 0,49 -0,26 1,46
Resultat per aktie efter full konvertering, kvarvarande verksamhet -0,07 0,49 -0,26 1,44
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kvarvarande verksamhet 0,59 0,37 2,23 0,81
Totalt kassaflöde per aktie, total verksamhet -0,11 -1,32 0,29 -1,89