Delårsrapport april – juni 2018 Midway Holding AB (publ)

ANDRA KVARTALET 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 436 Mkr (470).
 • Rörelseresultatet uppgick till 29 Mkr (25), varav poster av engångskaraktär uppgick till 2 Mkr (-2). Justerat rörelseresultat uppgick till 27 Mkr (27).
 • Nettoresultatet uppgick till 20 Mkr (13).
 • Periodens kassaflöde, exklusive kassaflöde från finansieringsverksamheten, uppgick till 22 Mkr (53), vilket bidrog till att koncernens nettoskuld minskade med 19 Mkr till 251 Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,85 kr (0,53). Resultat per aktie efter full konvertering uppgick till 0,77 kr (0,49).
 • Rikard Fransson utsågs i perioden till ny CFO för Midway. Rikard innehar idag rollen som Koncernredovisningschef och tillträder sin nya befattning under hösten 2018.

FÖRSTA HALVÅRET 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 802 Mkr (921).
 • Rörelseresultatet uppgick till 44 Mkr (47), varav poster av engångskaraktär uppgick till 0 Mkr (-2). Justerat rörelseresultat uppgick till 44 Mkr (49).
 • Nettoresultatet uppgick till 33 Mkr (28).
 • Periodens kassaflöde, exklusive kassaflöde från finansieringsverksamheten, uppgick till 37 Mkr (62), vilket bidrog till att koncernens nettoskuld minskade med 35 Mkr till 251 Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,37 kr (1,14). Resultat per aktie efter full konvertering uppgick till 1,25 kr (1,05).
[image]

Frågor avseende denna rapport besvaras av:

Sverker Lindberg, VD, sverker.lindberg@midwayholding.se,040 – 30 12 10

Sofia Svensson, CFO och vice VD, sofia@midwayholding.se,040 – 30 12 10

Denna information är sådan som Midway Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16/7 2018 kl. 12.30 CET.

Nedladdningsbara dokument

» File