Bokslutskommuniké Midway Holding 1/1 – 31/12 2012

  • Nettoomsättning: 2 312 Mkr (2 244 Mkr)
  • Resultat före skatt: -12 Mkr (-21 Mkr)
  • Periodens resultat: -14 Mkr (-13 Mkr)
  • Resultat per aktie: -0,56 kr (-0,60 kr)
  • I utdelning per aktie föreslås 0 kr (0,50 kr)

Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2013 kl. 15:50
Midway Holding AB (publ)
Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Org.nr 556323-2536
Tel. 040 – 30 12 10
Internet: www.midwayholding.se
E-mail: midway@midwayholding.se

Nedladdningsbara dokument

» PDF