BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2013

Rapportperioden januari – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 377 Mkr (2 312 Mkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till -18 Mkr (-12 Mkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -16 Mkr (-14 Mkr)
 • Vinst per aktie uppgick till -0,69 kr (-0,60 kr)
 • Perioden har belastats med 18 Mkr i omstruktureringskostnader varav 12 Mkr för avveckling av Gustaf E Bils verksamhet i Falköping, Alingsås och Ulricehamn. 2 Mkr avser förlust vid försäljning av fastigheten i Optiol, samt 4 Mkr redovisade under finansnettot, hänförliga till  försäljningen av aktierna i EBP.       
 • Styrelsen kommer att föreslå ordinarie årsstämma att besluta om att, med företrädesrätt för aktieägarna, emittera ett konvertibelt förlagslån på ca 100 Mkr med preliminärt 6 % i ränta och en löptid på ca 5 år.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

Rapportperioden oktober – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 637 Mkr (594 Mkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till -16 Mkr (-32 Mkr)
 • Teknikföretagens rörelseresultat uppgick till 2 Mkr (-15 Mkr)
 • Handelsföretagens rörelseresultat uppgick till -2 Mkr (-4 Mkr)
 • Q4 har belastats med med 4 Mkr i omstruktureringskostnader för avveckling av Gustaf E Bils verksamhet i Falköping, Alingsås och Ulricehamn
 • Arbetet med att koncentrera verksamheten mot färre och större enheter pågår       

Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 – 30 12 10 eller 0705 – 95 21 95

Midway Holding är skyldig att offentliggöra informationen i denna delårsrapport enligt lagen om värde- pappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2014, kl. 17:25.

Nedladdningsbara dokument

» PDF