Bokslutskommuniké 2021 – Midway Holding AB (publ)

Fjärde kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 236 (151) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 13 (3) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 9 (0) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 81 (39) Mkr.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,33 (0,00) kr.
 • Under det fjärde kvartalet bidrog Vertemax med en omsättning på 46 Mkr samt med ett rörelseresultat på 6 Mkr.

Januari – december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 863 (588) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 70 (17) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 58 (0) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 101 (118) Mkr.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 2,12 (0,00) kr.
 • Den 2 mars 2021 förvärvade och tillträdde Midway 100 % av aktierna i Vertemax. Vertemax rapporteras i segment Safe Access Solutions och konsolideras i Midway från den 2 mars.
 • Under perioden 2 mars – 31 december bidrog Vertemax med en omsättning på 160 Mkr samt med ett rörelseresultat på 29 Mkr.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 0,75 (0,00) kr per aktie
Finansiellt sammandrag 2021
Q4
2020
Q4
2021
Q1-Q4
2020
Q1-Q4
Nettoomsättning 236 151 863 588
Bruttoresultat 73 44 277 173
Rörelseresultat 13 3 70 17
Resultat före skatt  16 -1 78 -1
Nettoresultat 9 0 58 0
Nettoomsättningstillväxt, % 56,3 -13,7 46,8 -26,1
Bruttomarginal, % 30,9 29,1 32,1 29,4
Rörelsemarginal, % 5,5 2,0 8,1 2,9
Resultat per aktie, före och efter utspädning, kr 0,33 0,00 2,12 0,00
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 2,96 1,43 3,70 4,32
Nettoskuld, Mkr 91 30 91 30
Soliditet, % 55 70 55 70