Bokslutskommuniké 2020 – Midway Holding AB (publ)

Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 151 (175) Mkr.
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 (7) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 0 (7) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt för total verksamhet uppgick till 0 (7) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 39 (53) Mkr.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,00 (0,27) kr.

Januari – december 2020

 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 588 (796) Mkr.
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 17 (74) Mkr, varav jämförelsestörande poster uppgick till 0 (8) Mkr. Justerat rörelseresultat uppgick till 17 (66) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 0 (61) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt för total verksamhet uppgick till 0 (44) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 118 (96) Mkr.
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,00 (2,30) kr.
 • I januari 2020 inrättade Midway två nya affärsområden, Safe Access Solutions och Industrial Services, vilka rapporteras som extern segmentsstruktur från det första kvartalet 2020.
Finansiellt sammandrag   2020
Q4
2019
Q4
2020
Q1-Q4
2019
Q1-Q4
Nettoomsättning   151 175 588 796
Justerat rörelseresultat 3 7 17 66
Rörelseresultat 3 7 17 74
Resultat före skatt     -1 5 -1 73
Nettoresultat, kvarvarande verksamhet 0 7 0 61
Nettoresultat, avvecklad verksamhet 0 0 0 -17
Nettoresultat, total verksamhet 0 7 0 44
         
Justerad rörelsemarginal, % 2,0 4,0 2,9 8,3
Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet 0,00 0,27 0,00 2,30
Resultat per aktie efter full konvertering, kvarvarande verksamhet 0,00 0,27 0,00 2,30
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kvarvarande verksamhet 1,43 1,94 4,32 3,61
Totalt kassaflöde per aktie, total verksamhet 0,11 -0,22 -0,22 -2,25